vietlaw
email
phobiengiaoduc

Chỉ đạo điều hành In Email

 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009, Sở Tư pháp xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2009 như sau:

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch  công tác trọng tâm của ngành và công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2009. Trên cơ sở đó, phát hiện những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những tập thể, cá nhân xuất sắc để làm cơ sở bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng và phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành. Thông qua đó để trao đổi, học tập và tìm biện pháp, giải pháp khắc phục vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;
- Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, Thủ trưởng đơn vị đối với công tác  thi đua- khen thưởng trong ngành Tư pháp.
2. Yêu cầu
- Kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng gắn với kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2009;
- Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác chuyên môn đã đạt được trong năm thi đua; những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục, đề xuất và kiến nghị.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích- Nhằm đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch  công tác trọng tâm của ngành và công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2009. Trên cơ sở đó, phát hiện những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những tập thể, cá nhân xuất sắc để làm cơ sở bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng và phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành. Thông qua đó để trao đổi, học tập và tìm biện pháp, giải pháp khắc phục vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;- Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, Thủ trưởng đơn vị đối với công tác  thi đua- khen thưởng trong ngành Tư pháp.

2. Yêu cầu- Kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng gắn với kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2009;- Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác chuyên môn đã đạt được trong năm thi đua; những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục, đề xuất và kiến nghị.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra

- Công tác phát động, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua trên cơ sở nội dung, mục tiêu của các đơn vị đã đăng ký từ đầu năm;

- Kiểm tra xây dựng các mô hình mới, những điển hình tiên tiến, các gương sáng và nhân tố mới trong phát động, thực hiện phong trào thi đua;

- Kiểm tra tính dân chủ, công khai trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại, bình xét trong công tác thi đua- khen thưởng.

- Kiểm tra việc tổ chức triển khai và thực hiện Chương trình trọng tâm và Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2009.

- Ngoài các nội dung nêu trên, các đơn vị báo cáo riêng về tình hình thực hiện Quyết định số 102/QĐ-STP, ngày 20/7/2009 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện việc mua, in, phát hành biểu mẫu, sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh và Công văn hướng dẫn Liên ngành số 06/LN-STC-STP, ngày 24/7/2009 của Liên Ngành Tài Chính-Tư pháp về việc hướng dẫn kinh phí đối với biểu mẫu, sổ hộ tịch cấp miễn phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg. (Niên độ báo cáo tính từ tháng 7/2009 đến hết tháng 10/2009). Nội dung cần tập trung:

+ Tình hình và kết quả thực hiện (Có dự kiến thực hiện năm 2010).

+ Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 02 văn bản trên.

+ Những kiến nghị để giúp đơn vị thực hiện tốt hơn 02 văn bản trên (Kể cả những nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung).

2. Thời gian, đơn vị được kiểm tra

2.1. Việc kiểm tra được tiến hành trong tháng 11/2009;

2.2. Đơn vị được kiểm tra:

2.2.1. Các đơn vị đăng ký đề nghị UBND Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2009, gồm:

Phòng Tư pháp thành phố Hoà Bình, Phòng Tư pháp các huyện: Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ và Cao Phong.

2.2.2. Ngoài các đơn vị đề nghị khen cao, Sở Tư pháp kiểm tra đối với 4 Phòng Tư pháp: Kim Bôi, Kỳ Sơn, Đà Bắc và Lạc Sơn.

2.2.3. Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

- Ngày 03/11/2009 kiểm tra tại phòng Tư pháp Kim Bôi;

- Ngày 04/11/2009 kiểm tra tại phòng Tư pháp Lạc Sơn;

- Ngày 05/11/2009 kiểm tra tại Phòng Tư pháp Kỳ Sơn;

- Ngày 06/11/2009 kiểm tra tại Phòng Tư pháp Cao Phong;

- Ngày 10/11/2009 Kiểm tra tại Phòng Tư pháp Đà Bắc;

- Ngày 11/11/2009, kiểm tra tại Phòng Tư pháp Lạc Thuỷ;

- Ngày 12/11/2009 kiểm tra tại Phòng Tư pháp Yên Thuỷ;

- Ngày 13/11/2009, kiểm tra tại Phòng Tư pháp thành phố Hoà Bình.

2.3. Tại mỗi đơn vị cấp huyện sẽ kiểm tra ít nhất 01 đơn vị cấp xã, do Phòng Tư pháp bố trí và thống nhất với Trưởng Đoàn kiểm tra, nhưng không trùng với các đơn vị của 02 năm trước (2007-2008) Sở Tư pháp đã kiểm tra;

2.4. Cuối ngày kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra sơ bộ kết luận những vấn đề cơ bản về kết quả, tồn tại của đơn vị được kiểm tra và sau kiểm tra 05 ngày làm việc, Trưởng các Đoàn kiểm tra báo cáo Giám đốc dự thảo kết luận kiểm tra từng đơn vị.

2.5. Đối với 3 đơn vị không kiểm tra thi đua trong năm 2009. Yêu các các đơn vị tổ chức tự kiểm tra theo điểm 1 Mục II của Kế hoạch này, lập báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2009 (qua Văn phòng để tổng hợp) .

 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra

a) Sở tổ chức 04 Đoàn kiểm tra:

b) Trưởng đoàn kiểm tra:

- Đoàn số 1: Do đ/c Nguyễn Văn Sáu - Chánh Văn phòng làm Trưởng Đoàn và thành viên là các chuyên viên: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Xây dựng văn bản QPPL, Phòng PB,DGPL, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản; Trung tâm TGPL; Đoàn có trách nhiệm kiểm tra Phòng Tư pháp Cao Phong và Kỳ Sơn;

- Đoàn số 2: Do đ/c Bùi Thị Thuý Bình - Chánh Thanh tra làm Trưởng Đoàn và các thành viên tương tự như Đoàn số 1. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra Phòng Tư pháp Kim Bôi và Lạc Thuỷ;

- Đoàn số 3: do đ/c Bùi Ngọc Huấn -  Trưởng Phòng PBGDPL làm Trưởng Đoàn và các thành viên tương tự như Đoàn 1. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra Phòng Tư pháp Lạc Sơn và Yên Thuỷ;

- Đoàn số 4: Do đ/c Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp làm Trưởng Đoàn và các thành viên tương tự như Đoàn 1. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra Phòng Tư pháp thành phố Hoà Bình và Đà Bắc;

- Thư ký Đoàn là đ/c chuyên viên Tổng hợp- Thi đua Văn phòng.

c) Ngoài thành phần các Đoàn nêu trên, để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ. Sở Tư pháp mời Trưởng các Phòng Tư pháp (đơn vị đăng ký cờ Thi đua năm 2009 cùng tham gia kiểm tra chéo tại 04 đơn vị).

Danh sách thành viên các Đoàn kiểm tra, do Chánh Văn phòng thống nhất với các Phòng, đơn vị thuộc Sở.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng bảo đảm phương tiện và kinh phí cho Đoàn kiểm tra theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy định của cơ quan.

2. Đơn vị được kiểm tra phải chuẩn bị báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2009, trong đó nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2010 (bằng văn bản). Chuẩn bị các điều kiện cần thiết làm việc với Đoàn kiểm tra đồng thời Trưởng Phòng Tư pháp chủ động báo cáo với Chủ tịch UBND cấp huyện về việc kiểm tra của Sở Tư pháp trong công tác thi đua- khen thưởng năm 2009 tại đơn vị mình.

3. Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư pháp chuẩn bị đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo kế hoạch này để bảo đảm tốt cho hoạt động kiểm tra công tác thi đua- khen thưởng năm 2009.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Số điện thoại: 0218.3853606 hoặc 0218.3894775./.

 

 

 

 

 

 

 
thu_tuc_hanh_chinh_so_tu_phap_tinh_hoa_binh
van_ban_phap_quy_tinh_so_tu_phap_hoa_binh
cong_bao_so_tu_phap_tinh_hoa_binh
quan_ly_van_ban_so_tu_phap_hoa_binh

vietlaw
email
phobiengiaoduc

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang trực tuyến154


© 2009 Sở Tư pháp Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Tel: 0218 3.853.611 - Fax: 0218 3.854.606
Email:   sotuphap@hoabinh.gov.vn

ukash casus telefon ukash kart chip satışı chip satış