1268509
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
129
433
1568
1222214
2224
860
1268509

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-21 06:15
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản chỉ đạo điều hành
Page 1 of 10
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh

(0 votes)

Download
Download

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhan dân tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết xem tại đây: Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND
Created
Size
Downloads
2021-11-24
393.22 KB
6
Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 6/8/2021ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 6/8/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết xem tại đây: Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND
Created
Size
Downloads
2021-11-23
535.94 KB
5
Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết xem tại đây: Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND
Created
Size
Downloads
2021-11-23
487.58 KB
1
Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

(0 votes)

Download
Download

Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh Hòa Bình bán hành Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Chi tiết xem tại đây: Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND
Created
Size
Downloads
2021-11-23
143.73 KB
1
Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 11/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chi tiết xem tại đây: Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND
Created
Size
Downloads
2021-11-23
920.62 KB
5
Quyết định số 77/QĐ-BCĐ ngày 13/4/2021 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2020

(0 votes)

Download
Download

Ngày 13/4/2021, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Chi tiết xem tại đây: Quyết định số 77/QĐ-BCĐ ngày 13/4/2021 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
Created
Size
Downloads
2021-10-08
244.38 KB
4
Công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid 19 tại cơ quan, đơn vị

(0 votes)

Download
Download

Ngày 16/8/2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Chi tiết xem tại đây: Công văn số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế
Created
Size
Downloads
2021-09-09
0 B
88
Biểu mẫu thông tư 03

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-05
732.79 KB
250
Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

(0 votes)

Download
Download

Ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về Tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch 145/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2021-07-28
307.37 KB
28
Quyết định số 21/QĐ-TTg, ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

(0 votes)

Download
Download

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chi tiết Quyết định xem tại đây: Quyết định 21/QĐ-TTg
Created
Size
Downloads
2021-06-23
443.52 KB
11

Tin tức mới nhất

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

banner bau cu

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction