Thanh tra

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 109/QĐ-STP ngày 10/12/2018 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018), với  5 nội dung nhiệm vụ chính là:

1. Công tác tiếp công dân

- Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân; Thư­ờng xuyên bố trí 01 công chức trực, tiếp công dân; tổ chức tiếp công dân theo quy định.

2. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC)

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật về giải quyết KNTC, nhất là Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 35/CT- TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác xử lý đơn thư, giải quyết KN-TC, kiến nghị, phản ánh.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc KNTC từ khi mới phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, tránh phát sinh tình trạng đơn thư vượt cấp, vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

3. Công tác Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực (giai đoạn tử ngày 01/01/2018 đến thời điểm thanh tra) tại UBND huyện Yên Thủy, UBND huyện Lạc Sơn, UBND thành phố Hòa Bình (thời gian tiến hành quý II và quý III/2019).

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản (giai đoạn tử ngày 01/01/2018 đến thời điểm thanh tra) tại Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình (thời gian tiến hành quý I/2019).

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Luật sư (giai đoạn tử ngày 01/01/2018 đến thời điểm thanh tra) tại Văn phòng Luật sư Lỗ Hữu Thạch, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình (thời gian tiến hành quý IV/2019).

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (giai đoạn tử ngày 01/01/2018 đến thời điểm thanh tra)  tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình (thời gian tiến hành quý IV/2019).

- Kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp từ sau khi có Kết luận thanh tra đển thời điểm kiểm tra tại các đơn vị là đối tượng thanh tra năm 2018 (thời gian tiến hành cả năm 2019).

4. Công tác phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện. xửa lý tham nhũng; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Công tác xây dựng lực lượng

Xây dựng lực lượng công chức thực hiện công tác thanh tra bảo đảm phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra nói chung và công tác năm 2019 nói riêng; Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ./.

                                                                            

       Minh Ngọc

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp