Thanh tra

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 11/12/2017 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018), với  5 nội dung nhiệm vụ chính là:

1. Công tác tiếp công dân

- Thực hiện nghiêm các Kế hoạch của UBND tỉnh Hoà Bình về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và các quy định của pháp luật về tổ chức tiếp công dân.

- Thư­ờng xuyên bố trí 01 công chức trực, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đ­ường dây nóng.

2. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thụ lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực (giai đoạn tử ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra) tại UBND huyện Lạc Thủy, UBND huyện Kim Bôi (thời gian tiến hành quý I và quý II/2018).

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực (giai đoạn tử ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra) tại Văn phòng Công chứng Yên Thủy, Văn phòng Công chứng Doanh Sinh và Văn phòng Công chứng Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (thời gian tiến hành quý II và quý III/2018).

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Luật sư (giai đoạn tử ngày 01/01/2016 đến thời điểm thanh tra) tại Văn phòng Luật sư Tô Thanh Hồng, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình (thời gian tiến hành quý III/2018).

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (giai đoạn tử ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra)  tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình (thời gian tiến hành quý IV/2018)..

- Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2500/KL-STP ngày 03/10/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp (từ sau khi có Kết luận thanh tra đển thời điểm kiểm tra) tại Văn phòng Công chứng Tín Phát, tỉnh Hòa Bình (thời gian tiến hành quý IV/2018).

4. Công tác phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện. xửa lý tham nhũng; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Công tác xây dựng lực lượng

Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục rà soát, phân loại, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, năng lực quản lý cho đội ngũ công chức thanh tra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

 

Minh Ngọc

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp