1225858
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
219
436
3734
1173219
2326
11912
1225858

Your IP: 35.153.166.111
2021-12-05 10:26

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/ĐUCA ngày 27/3/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2020 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, ngày 22/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 278-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị.

Mục đích nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, những hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp và bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tiếp theo. Thông qua việc tổng kết, nghiên cứu đề xuất định hướng lãnh đạo, chỉ đạo và các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm trong thời gia tới.

Kế hoạch đề ra nội dung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 05-KL/TW theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó tập trung đánh giá sâu vào vai trò, trách nhiệm của đảng viên và các cấp ủy đảng; các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên với cấp dưới và cấp ủy cơ sở; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các cấp; hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điểnhình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tiếp theo, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và Kết luận số 05-KL/TW.

Ngoài ra, cần đánh giá sâu một số nội dung như: Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống tội phạm; huy động các nguồn lực, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành; thực hiện công tác kiểm sát, công tác xét xử nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW phải được tiến hành thống nhất ở các cấp ủy đảng, từ cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

 

Minh Hiền

Tin tức mới nhất

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

banner bau cu

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction