1007324
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
273
727
2715
954875
15069
26384
1007324

Your IP: 3.232.96.22
2021-01-20 09:05

Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban ành CHỉ thị số 15/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 Theo đó, năm học 2020-2021, ngành Giáo dục tập trung thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tập trung các nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

- Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các đơn vị có đủ điều kiện; tiếp tục mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2020-2021 để sẵn sàng thực hiện chương trình môn tiếng Anh mới theo lộ trình. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; bảo đảm cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo đảm 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ vào năm học 2022-2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021; tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, lựa chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh nghiệm triển khai chương trình, sách giáo khoa mới để dạy lớp 1 trong năm học 2020- 2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6.

- Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bảo đảm thực chất, gắn với thi đua khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. Rà soát, công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-TW ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 40-KH/UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện và khai thác hiệu quả sơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; đẩy mạnh dạy học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành.

- Rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025, đặc biệt là thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo đối với các cơ sở giáo dục; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng giáo dục tại đơn vị; gắn trách nhiệm của giáo viên với chất lượng giáo dục của lớp học, môn học. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1048/CT-BGD&ĐT ngày 8/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ đại học; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, hoạt động dạy và học trong các nhà trường để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

2. Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này. Hiệu trưởng các trường học chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo./.

 

Minh Phượng (gt)

Tin tức mới nhất

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction