Phòng chống dịch Covid - 19

Thực hiện Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ngày 03/4/2020 về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 516/UBND-KSTT, ngày 06/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh COVID - 19.

 Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo nội dung Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu trên (Gửi kèm bản điện tử thư ngỏ).

Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và cơ quan truyền thông các địa phương trong tỉnh, dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền nội dung Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tích cực tham gia hưởng ứng dich vụ công trực tuyến.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện./.

 

Minh Phượng (gt)

Chi tiết thư ngỏ xem tại đây: Thủ ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp