Hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL

 Tài liệu tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới.

Tải tài liệu tại đây: 

1. Dành cho hòa giải viên

2. Dành cho tập huấn viên

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp