Hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL

Ngày 09/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về Ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

Tải tài liệu tại đây: Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp