Hoạt động tư pháp địa phương

Ngày 24/5/2019 Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch và công tác thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND và Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành Quy trình và Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham dự lớp tập huấn có 45 cán bộ, công chc đại din ca phòng Tư pháp,đi din lãnh đạo UBND xã, toàn th công chức Tư pháp của 20 xã, thị trấn, trên địa bàn huyện.

image001ubnđabactaphuanhotich2019

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu đãđược nghe đồng chí Nguyn Hương Giang - Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp truyền đạt đến các hc viên nhng ni dung ch yếu v nghip vđăng ký và qun lý h tch thuc thm quyn ca cp xã theo quy định ca Lut H tch, Nghđịnh s 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 ca Chính ph quy định chi tiết mt sđiu và bin pháp thi hành Lut H tch và Thông tư s 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành mt số điu ca Lut H tch. Nội dung cơ bản của Quy trình và Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình truyn đạt đồng chí Báo cáo viên đã lng ghép ly ví d nhng trường hp h sơ c thđể minh ho và gii thích qui trình, thành phn h sơ, cách thc xđể hc viên hiu và áp dng. Đặc bit đng chí đã dành nhiu thi gian cho vic tho lun và gii đáp nhng khó khăn, vướng mc liên quan đến Lut H tch và các trường hp h sơ c th mà các đơn v gii quyết h sơ h tch trên địa bàn huyện đang gp vướng mc.

Thông qua lớp tp hun đã góp phn trang b kiến thc pháp lut, nâng cao k năng, nghip v cho đội ngũ cán b, công chc liên quan đến vic tiếp nhn và gii quyết h sơ h tch, góp phn nâng cao cht lượng và hiu qu công tác tư pháp trên địa bàn huyện./.

 

Nguyễn Hương Giang

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp