Hoạt động tư pháp địa phương

 Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tham dự tập huấn có trên 70 đại biểu làthủ trưởng, chuyên viên tham mưu về công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện; đại diện lãnh đạo và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

image001tanlacttlbttnnn2019-min

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị này, báo cáo viên pháp luật đã tập trung làm rõ, quán triệt những nội dung chủ yếu của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, trong đó tập trung vào các điểm mới quan trọng so với Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009, như: quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các lĩnh vực; quy định về một số thiệt hại và lượng hóa các thiệt hại được bồi thường; quy định v căn c xác định trách nhim bi thường ca nhà nước, về cơ quan giải quyết bồi thường, về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường, về kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả, về mức hoàn trả của người thi hành công vụ và các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước và để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước...

Phát biu chđạo ti hi ngh, đồng chí Ch tch Ủy ban nhân dân huyn yêu cu trong thi gian ti, các cơ quan, đơn vị, địa phương cn thực hiện tt nhiệm vụ tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut bng nhiu hình thc để nâng cao nhn thc, hiu biết cho cán b, công chc, viên chức và Nhân dân v Lut, giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc vic tuyên truyn, trin khai thc hin, nm bắt nhng vướng mc phát sinh để hướng dn thc hin.

Thông qua, Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017./.

 

Bùi Thị Thảo - phòng Tư pháp huyện Tân Lạc

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp