STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Mức độ

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

2

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

2

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luật sư

2

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Luật sư

2

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

2

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư

3

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Luật sư

2

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Luật sư

2

9

Hợp nhất công ty luật

Luật sư

2

10

Sáp nhập công ty luật

Luật sư

2

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Luật sư

2

12

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Luật sư

2

13

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Luật sư

2

14

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư

2

15

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Luật sư

2

16

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

2

17

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

2

18

Giải thể Đoàn luật sư

Luật sư

2

19

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

3

20

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

2

21

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Tư vấn pháp luật

2

22

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

3

23

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

3

24

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Tư vấn pháp luật

2

25

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Tư vấn pháp luật

2

26

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

2

27

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Tư vấn pháp luật

2

28

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

 

29

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

3

30

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công chứng

3, 4

31

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng

2

32

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng

4

33

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

2

34

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

3, 4

35

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

3, 4

36

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Công chứng

2

37

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

Công chứng

4

38

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

2

39

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Công chứng

3, 4

40

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Công chứng

4

41

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

Công chứng

2

42

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Công chứng

4

43

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Công chứng

 

44

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Công chứng

4

45

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Công chứng

4

46

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Công chứng

4

47

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Công chứng

4

48

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Công chứng

 

49

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Công chứng

3

50

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Công chứng

2

51

Thành lập Văn phòng công chứng

Công chứng

4

52

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Công chứng

4

53

Sáp nhập Văn phòng công chứng

Công chứng

4

54

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Công chứng

4

55

Thành lập Hội công chứng viên

Công chứng

2

 

*TTHC Thực hiện tại Phòng Công chứng số 1 & số 2 trực thuộc Sở Tư pháp

   

56

Công chứng bản dịch

Công chứng

2

57

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

Công chứng

2

58

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Công chứng

2

59

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Công chứng

2

60

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Công chứng

2

61

Công chứng di chúc

Công chứng

2

62

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Công chứng

2

63

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Công chứng

2

64

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Công chứng

2

65

Công chứng hợp đồng ủy quyền

Công chứng

2

66

Nhận lưu giữ di chúc

Công chứng

2

67

Cấp bản sao văn bản công chứng

Công chứng

2

68

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

69

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

70

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

Giám định tư pháp

2

71

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

Giám định tư pháp

2

72

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

73

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

74

Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp

Giám định tư pháp

2

75

Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp

Giám định tư pháp

2

76

Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

77

Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

78

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

2

79

Cấp thẻ đấu giá viên

Đấu giá tài sản

2

80

Cấp lại thẻ đấu giá viên

Đấu giá tài sản

2

81

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

2

82

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

2

83

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động doanh nghiệp

Đấu giá tài sản

2

84

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các nghành nghề khác

Đấu giá tài sản

2

85

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

2

86

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

2

87

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Đấu giá tài sản

2

88

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Đấu giá tài sản

2

89

Thu hồi thẻ đấu giá viên

Đấu giá tài sản

2

90

Thu hồi Giấy hoạt động của Doanh nghiệp Đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

2

91

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Trọng tài thương mại

2

92

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Trọng tài thương mại

2

93

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Trọng tài thương mại

2

94

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại

2

95

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại

2

96

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

2

97

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

2

98

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

2

99

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

2

100

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại

2

101

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

2

102

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trọng tài thương mại

2

103

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Trọng tài thương mại

2

104

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Trọng tài thương mại

2

105

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Trọng tài thương mại

2

106

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

Trọng tài thương mại

2

107

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại

2

108

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại

2

109

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

Trọng tài thương mại

2

110

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2

111

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

3

112

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

113

Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp

Trợ giúp pháp lý

3

114

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2

115

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

 

*TTHC thực hiện tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

   

116

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

Trợ giúp pháp lý

2

117

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

118

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

3

119

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

3

120

Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

121

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

3

122

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

123

Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

124

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

2

125

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

126

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

127

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

128

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

129

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

130

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

131

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

132

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

133

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

134

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

 Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

135

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

136

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

137

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Hòa giải thương mại

2

138

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2

139

Đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

2

140

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

2

141

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Hòa giải thương mại

2

142

Đăng ký hoạt động của Chi nhanh Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

2

143

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhành Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

2

144

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

2

145

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hòa giải thương mại

2

146

Cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hòa giải thương mại

2

147

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hòa giải thương mại

2

148

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Hòa giải thương mại

2

149

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hòa giải thương mại

2

150

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

3

151

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

Quốc tịch

2

152

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Quốc tịch

3

153

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

3

154

Thủ tục trở lại quốc tịch việt nam

Quốc tịch

3

155

Thủ tục thôi quốc tịch Việt nam ở trong nước

Quốc tịch

3

156

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt nam ở trong nước

Quốc tịch

3

157

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tổ nước ngoài

Nuôi con nuôi

2

158

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt nam nhận trẻ em làm con nuôi

Nuôi con nuôi

2

159

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Nuôi con nuôi

2

160

Thủ tục phục hồi danh dự

Bồi thường nhà nước

2

161

Thủ tục xác định có quan giải quyết bồi thường

Bồi thường nhà nước

2

162

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thì hành công vụ gây thiệt hại

Bồi thường nhà nước

2

163

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

Bồi thường nhà nước

2

164

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam

Lý lịch tư pháp

3

165

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (đối tượng là người công dân việt nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam)

Lý lịch tư pháp

3

166

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam)

Lý lịch tư pháp

3

167

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hộ tịch

2

168

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Luật sư

 

169

Phê duyệt kết quả Đại hội luật sư

Luật sư

 
 

TTHC thực hiện tại Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp:

   

170

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

 

171

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 

Chứng thực

 

172

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Chứng thực

 

Tổng cộng 172 TTHC