STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Mức độ

A

TTHC giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh

   

I

Lĩnh vực Luật sư

   

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

4

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

4

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luật sư

4

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Luật sư

4

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Luật sư

4

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật sư

4

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Luật sư

4

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Luật sư

4

9

Hợp nhất công ty luật

Luật sư

4

10

Sáp nhập công ty luật

Luật sư

4

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Luật sư

4

12

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Luật sư

4

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư

4

14

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Luật sư

4

15

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư l

Luật sư

4

16

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư 

Luật sư

4

 II

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

   

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

4

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

4

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Tư vấn pháp luật

4

4

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

4

5

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

4

6

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Tư vấn pháp luật

 4
 III

Lĩnh vực Công chứng

   

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

4

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công chứng

4

3

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng

4

 

   

 

 

 

 

 

4

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

4

5

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

4

7

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Công chứng

4

8

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Công chứng

4

9

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng

4

10

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Công chứng

4

11

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Công chứng

4

12

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Công chứng

4

13

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Công chứng

4

14

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

Công chứng

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Thành lập Văn phòng công chứng

Công chứng

4

16

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Công chứng

4

17

Sáp nhập Văn phòng công chứng

Công chứng

4

18

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Công chứng

4

19

Thành lập Hội công chứng viên

Công chứng

4

 IV

Lĩnh vực Giám định tư pháp

   

1

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

4

2

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp 

Giám định tư pháp

4

3

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 

Giám định tư pháp

4

4

Miễn nhiệm  giám định viên tư pháp 

Giám định tư pháp

4

5

Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

4

 

 

 

 

6

Thay đổi bổ sung lĩnh vực Giám định của Văn phòng Giám định tư pháp

Giám định tư pháp

4

7

Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định viên tư pháp

Giám định tư pháp

4

8

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của văn phòng Giám định tư pháp

Giám định tư pháp

4

9

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

Giám định tư pháp

4

 

 

 

 

 V

Lĩnh vực đấu giá tài sản

   

1

Cấp thẻ đấu giá viên

Đấu giá tài sản

4

2

Cấp lại thẻ đấu giá viên

Đấu giá tài sản

4

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

4

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

4

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

4

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản

4

7

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Đấu giá tài sản

4

8

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Đấu giá tài sản

3

 VI  Lĩnh vực Trọng tài thương mại    

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Trọng tài thương mại

4

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Trọng tài thương mại

4

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Trọng tài thương mại

4

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại

4

 

 

 

 

5

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Trọng tài thương mại

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

   

1

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư

Trợ giúp pháp lý

4

2

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

4

3

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

4

4

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 

Trợ giúp pháp lý

4

5

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

4

 6

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý 

7

Thủ tụ cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý  

8

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 
9 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 4
10 Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 4
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 4
12 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý 4
 VIII

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

   

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

4

2

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

4

3

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

4

4

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

4

5

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

4

 IX

Lĩnh vực Hòa giải thương mại

   

1

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Hòa giải thương mại

4

2

 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải  thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

Hòa giải thương mại

4

3

Đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

4

4

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

4

 

 

 

 

5

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

4

6

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhành Trung tâm hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại

4

 

 

 

 

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hòa giải thương mại

4

 

 

 

 

8

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Hòa giải thương mại

4

 

 

 

 

9

Chấm dứt hoạt động trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp trung tâm hòa giải thương mai tự chấm dứt hoạt động 

 

Hòa giải thương mại

4

 X  Lĩnh vực Chứng thực     

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

4

 XI

Lĩnh vực Quốc tịch

   

1

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Quốc tịch

3

2

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

2

3

Thủ tục trở lại quốc tịch việt nam

Quốc tịch

2

4

Thủ tục thôi quốc tịch Việt nam ở trong nước

Quốc tịch

2

5

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt nam ở trong nước

Quốc tịch

2

 XII

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

   

1

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tổ nước ngoài

Nuôi con nuôi

3

2

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Nuôi con nuôi

3

3

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

Nuôi con nuôi

3

4

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

Nuôi con nuôi

3

 XIII

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

   

1

Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường

Bồi thường nhà nước

3

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thì hành công vụ gây thiệt hại

Bồi thường nhà nước

3

3

Thủ tục phục hồi danh dự

Bồi thường nhà nước

3

 XIV

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

   

1

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam

Lý lịch tư pháp

4

2

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (đối tượng là người công dân việt nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam)

Lý lịch tư pháp

4

3

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam)

Lý lịch tư pháp

4

 XV

Lĩnh vực Hộ tịch

   

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hộ tịch

4

 


   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
       
       

 

     

 

     

Tổng cộng 141 TTHC

 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

I. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

0001tthcbcci
0002tthcbcci
0003tthcbcci
0004tthcbcci
0005tthcbcci
0006tthcbcci
0007tthcbcci

IIDanh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

0001tthckotiepnhanquabcci