Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 14/4/2017, tại UBND huyện Lạc Thủy, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức giao ban công tác tư pháp quý I/2017 với các Phòng Tư pháp cấp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì Hội nghị.

1111111111Đ/c Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2017, bám sát chương trình trọng tâm công tác Tư pháp đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt, ngành Tư pháp đã tập trung nhân lực, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tư pháp; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tư pháp (phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát TTHC; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...); Sở Tư pháp cũng tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động và tổ chức hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2017, làm cơ sở cho các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện.

Nhờ chủ động triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp ngay từ những ngày đầu năm 2017, nên hầu hết các lĩnh vực công tác tư pháp đều đã đạt được những kết quả khả quan. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), ngành đã thẩm định 12 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; đóng góp ý kiến22 dự thảo văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 25 văn bản QPPL của HĐND, UBND (cấp huyện 15 văn bản, cấp tỉnh 10 văn bản). Các tổ hòa giải đã hòa giải thành 152/165 vụ việc (tỷ lệ hòa giải thành hơn 90%). Tổ chức 4 đợt trợ giúp pháp lý (TGPL); tư vấn, trợ giúp cho các đối tượng được 49 vụ việc; tham gia tố tụng 94 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 20 vụ việc.

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực tiếp tục đi vào chiều sâu, đã kịp thời triển khai Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hòa Bình ban hành qui định danh mục chi tiết mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp  những khoản phí, lệ phí; triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”;hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho một số đơn vị. Trong quý I/2017, UBND cấp xã đã đăng ký hộ tịch cho 4.410 trường hợp (khai sinh 2.432; khai tử 655; kết hôn 993; xác định tình trạng hôn nhân 330); UBND cấp huyện đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài 07 trường hợp; chứng thực 52.564 trường hợp, thu lệ phí 346.383.000 đồng. Các lĩnh vực công chứng, bổ trợ tư pháp, bán đấu giá tài sản, thanh tra, văn phòng duy trì hoạt động tốt.

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng Tư pháp cấp huyện đã thảo luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai những nhiệm vụ mới phát sinh của ngành, những vấn đề có liên quan đến biên chế, kinh phí hoạt động, công tác quản lý hộ tịch, công tác xây dựng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Quách Đình Minh - Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong ngành đã đạt được trong quý I/2017, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trong tâm công tác Tư pháp năm 2017 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 để thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác tư pháp. Chú trọng  nâng cao chất lượng soạn thảo, tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến và thẩm định văn bản QPPL nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; Đôn đốc các Sở, Ban, Ngành rà soát, cập nhật, trình UBND tỉnh công bố TTHC ban hành mới, TTHC chuẩn hóa, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi quản lý;  kiểm soát chất lượng TTHC đề nghị công bố thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành khi có đề nghị; Phối hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện triển khai kế hoạch PBGDPL tới các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân, tập trung tuyên truyền các văn bản mới được thông qua; triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2017; duy trì tốt các hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực, để từng bước đưa pháp luật đến với mọi người, mọi nhà./.

Minh Phượng

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp