Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 26/2, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016. 

Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết công tác tư pháp, phong trào thi đua, công tác tổ chức cán bộ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến về công khai tài chính của 4 đơn vị dự toán, báo cáo tài chính quỹ công đoàn và quỹ khuyến học, hoạt động ban thanh tra nhân dân. Năm 2015, ngành Tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua  bám sát chương trình, trọng tâm công tác của ngành, thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành TS-VM, gương mẫu chấp hành kỷ luật công tác, kỷ cương hành chính, xây dựng cơ quan văn hoá.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi quy chế khuyến học của Sở; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… 

Tổng kết phong trào thi đua, Bộ Tư pháp đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở Tư pháp, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015. Sở Tư pháp được UBND tỉnh xếp loại cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giám đốc Sở Tư pháp công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 11 cá nhân; tặng giấy khen cho cho 32 tập thể, 41 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn. 

 

Theobaohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp